برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 142
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 141
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 139
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فریدونکنار
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 137
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 135
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 134
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 132
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 133