برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فریدونکنار
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 137
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 135
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 134
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 132
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 133
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 124
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 125
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 8.6 میلیارد تومان
کد ملک 129