برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فریدونکنار
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 137
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 135
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 134
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 132
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 133
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 124
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 125
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 8.6 میلیارد تومان
کد ملک 129
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 131
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 128
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 90 میلیارد تومان
کد ملک 130
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 121
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 6100متر مربع
قیمت فروش 220 میلیارد تومان
کد ملک 122
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 127
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 123
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 126
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 120
برای فروش
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 118
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 119
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 116
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 237متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 115
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 117
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 114
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
درویش اباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 113
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 110
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 112
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 7770متر مربع
قیمت فروش 300 میلیارد تومان
کد ملک 105
برای فروش
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 106
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 104
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 109
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 107
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 108
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 103
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 102
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 100
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 96
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 22.4 میلیارد تومان
کد ملک 97
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 98
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 95
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 89
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 94
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 88
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 90
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 91
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
درویش اباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 86
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 85
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
درویش اباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 87
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 84
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 80
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
درویش اباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 76
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 79
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 237متر مربع
قیمت فروش 16.6 میلیارد تومان
کد ملک 77
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 48 میلیارد تومان
کد ملک 75
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 82.5 میلیارد تومان
کد ملک 74
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش 90 میلیارد تومان
کد ملک 73
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 875متر مربع
قیمت فروش 21.9 میلیارد تومان
کد ملک 72
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 69
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 62
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 68
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 65
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 64
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 67
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
دریاکنار
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 26 میلیارد تومان
کد ملک 60
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 71
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 70
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 63
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 66
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 282متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 55
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 54
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 121متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 53
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 57
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خط دریا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 56
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 48
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 51
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 211متر مربع
قیمت فروش 8.9 میلیارد تومان
کد ملک 45
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 10.4 میلیارد تومان
کد ملک 49
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 47
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 46
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 50
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 42
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 41
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 43
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 40
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 11.5 میلیارد تومان
کد ملک 39
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 37
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 36
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 34
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 35
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 33
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 29
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 30
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 32
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 26
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 31
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 23
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 24
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 20
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 19