برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 17
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 16
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 15
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 13
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 14
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 11
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 10
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 7
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خط دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 1
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 4
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3